Rapporter

Här publiceras exempel på rapporter jag skrivit.

Bioreaktorn

Examensarbete

Jag genom­förde mitt examens­arbete på Sjöstads­verket, Stockholm Vattens försöks­anläggning. Jag utvärderade en anaerob membran­bioreaktor för behand­ling av avlopps­vatten, samt biogas­produktion.

PDF-dokument Ladda ner (PDF-fil, ca 1 MB)

Sammanfattning

Målet för examens­arbetet var att undersöka renings­effekt och biogas­produktion för membran­bioreaktorn, samt kapa­citet och energi­åtgång i full­skala för membran­enheten. Membran­bioreaktorn är en total­omblandad anaerob bio­reaktor samman­kopplad med en membran­enhet av typen VSEP. Meningen är att bio­reaktorn ska vara oupp­värmd. Under försöken var den dock reglerad till omkring 25 °C.

COD redu­cerades över membran­bioreaktorn med 87 % från 443 mg/l (73 % med avseende på lösta ämnen). I permeatet var halten total­fosfor 9,9 mg/l och halten Kjeldahl­kväve 67 mg/l. Halterna av dessa ämnen är tänkta att reduceras i den efter­följande omvända osmosen.

Examensarbete på Sjöstadsverket

Den upp­mätta produk­tionen av metan var mycket lägre än den teore­tiskt maximala vid bildning från organ­iskt material. Ytter­ligare studier av metan­produktionen behövs därför.

Energi­åtgången för membran­enheten i en full­skale­anläggning med mot­svarande drift­förhållanden som de under försöksperioden skulle vara 2,3 kWh/m3. Detta värde ligger långt över förvänt­ningarna. För att under­söka hur man kan komma till rätta med prob­lemet skulle man kunna genom­föra försök med högre permeat­flöden än det rekommen­derade optimala flödet och försök med membran med större porer.

HACCP-projekt

I en kurs i livsmedels­mikrobiologi utfördes ett indivi­duellt HACCP-projekt kring ett livs­medel, dvs en studie av livsmedels­säkerheten. Tyngden lades vid de mikro­biologiska riskerna. Min rapport behand­lade HACCP för en glass­produkt.

PDF-dokument Ladda ner (PDF-fil, ca 0,2 MB)